பாடசாலைகளுக்கிடையிலான அழைப்பு ஜனாதிபதி கிண்ண உதைபந்தாட்டம் இன்று கொழும்பில்

பாடசாலைகளுக்கிடையிலான அழைப்பு ஜனாதிபதி கிண்ண உதைபந்தாட்ட போட்டியை கொழும்பு ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் 80 ஆவது பழைய மாணவர்களின் சங்கம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. கொழும்பு குதிரைப்பந்தய திடலில் இன்று 7 ம் திகதி முதல் 22ம் திகதி வரை இடம்பெறும்.ஆரம்ப நிகழ்விற்கு பாராளுமன்ற விவகார மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க கலந்து கொள்கிறார்.

சனிக்கிழமை 3 மணிக்கு ஆரம்ப போட்டி ஆரம்பமாகும்.

வெற்றி பெறும் அணிக்கு ஜனாதிபதி கிண்ணமும் சான்றிதழும் இரண்டாம் இடம்பெறும் அணிக்கு கிண்ணம் மற்றும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.

சிறந்த வீரர்,கிறந்த கோல் காப்பாளர்,அதிக கோல் பொடுபவர் ஆகியோருக்கு விசேட பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

இறுதி நாள் நிகழ்விற்கு பிரதம அதிதியாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன கலந்து கொள்வார்,22ம் திகதி நிகழ்வு இடம்பெறும்.

இந்த உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டிக்கு பிரதான அனுசரணையாளராக ஐ.டீல் லங்கா செயற்படுகின்றது.இந்த வருடம் இடம்பெறும் போட்டியில் 24 பாடசாலை அணிகள் பங்கேற்கின்றன.ஆனந்தா கல்லூரி,அல் ஹிலால் கல்லூரி நீர்கொழும்பு,சென் ஜோசப் கல்லூரி கொழும்பு,மல்வானை அல் முபாறக் கல்லூரி ,டி.எஸ் சேனாநாயக்க கல்லூரி கொழும்பு,டி மெசனோல்ட் கல்லூரி கந்தானை,ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரி கொழும்பு,ஹிந்து கல்லூரி கொழும்பு,ஹொலிகுரோஸ் கல்லூரி களுத்துறை,

இசிபத்தான கல்லூரி கொழும்பு,லும்பினி கல்லூரி கொழும்பு,மரியஸ் டெல்லா கல்லூரி நீர்கொழும்பு,ரோயல் கல்லூரி கொழும்பு,சென் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி கொழும்பு,சென் பெனடிக்கல்லூரி கொழும்பு,தேர்ஸ்டன் கல்லூரி கொழும்பு,ரி,பி ஜயா ஸாஹிரா கல்லூரி கொழும்பு, வெஸ்லி கல்லூரி கொழும்பு,ஸாஹிரா கல்லூரி கொழும்பு,ஸாஹிராக் கல்லூரி கம்பளை,சென் பற்ரிக்ஸ் கல்லூரி யாழ்பாணம்,நாலந்தா கல்லூரி கொழும்பு,களுத்துறை முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி ஆகிய கல்லூரி அணிகளே பங்ககேற்கின்றன.இந்த உதைபந்தாட்ட தொடர் தொடர்பான செய்தியாளர் மாநாடு கொழும்பு உதைபந்தாட்ட சங்கத்தின் தலைமையக கோட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

கல்லூரி அதிபர் எம்.எஸ்.எம் பைசால்,80 ஆவது குழுவின் தலைவர் லாஹிர் சாலிஹ் செயலாளர் எம்.பி.எம்.சபீர்,பேட்டித்தொடரின் தலைவர் எம்.எஸ்.எம் இக்பால்,விளையாட்டுக்குழுவின் தலைவர் பி.எம்.எம்.முஷிட், பாடசாலைகள் உதைபந்தாட்ட சங்கத்தின் செயலாளர் திஸாநாயக்க,இலங்கை உதைபந்தாட்ட சங்கத்தின் செயலாளர் பாலேந்திர அந்தனி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b