வட மாகாண சபைக்கு முன்பாக அக்கரை மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

வட மாகாணசபைக்கு முன்பாக அக்கரை மக்கள் ஆர்ப்பாட்டமொன்றை  இன்று காலை நடத்தியுள்ளனர்.

வருமானத்தினை விட தமிழனுக்கு தன்மானம் முக்கியம். தன்மானத்தினை விற்று வரும் வருமானம் வேண்டாம் என வலியுறுத்தி கோப்பாய் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட அக்கறை பகுதியில் அமைக்கும் சுற்றுலா மையத்தினை நிறுத்துமாறு வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் வடமாகாண சபை முன்பாக கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள்.

வடமாகாண சபையின் 108வது அமர்வு இன்று நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த வேளையில்இ புத்தூர் பிரதேச அக்கறை கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி தமது எதிர்ப்பினையும் கண்டனத்தினையும் வெளிப்படுத்தினார்கள்.

வடமாகாண சுற்றுலா அமைச்சர் முதலமைச்சர் சீ.வி.விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் அக்கறைப் பகுதியில் சுற்றுலா மையம் அமைத்து வருவதுடன், உல்லாச படகுச் சேவையினையும் நடாத்தி வருகின்றனர்.

எனவே, சுற்றுலா மையத்தினை சிறுவர் பூங்காவாக மாற்றி அமைக்குமாறு வலியுறுத்தி கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தினை முன்னெடுத்தார்கள்.

அத்துடன், கடந்த 28 நாட்களுக்கு மேலாக போராட்டத்தினை முன்னெடுத்து வரும் இந்த மக்களின் போராட்டத்தின் போது, மகளீர் விவகார அமைச்சர் தம்மை சந்தித்து கலந்துரையாடியதாகவும், சந்திப்பின் போது, முதலமைச்சருடன் கலந்துரையாடி உடனடியாக நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவதாக உறுதியளித்தார்.

ஆனால், அந்த வாக்குறுதியை மறந்து வடமாகாண சபையின் கடந்த அமர்வின் போதுஇ,வடமாகாண கல்வி அமைச்சர் மற்றும் மகளீர் விவகார அமைச்சர் பல அவதூறான கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளனர்.

இராணுவத்துடன் செயற்படும் அந்த பெண் யார் என தெரிந்திருந்தால் அவற்றினை ஆதாரத்துடன் வெளியிடுமாறும், இராணுவத்திற்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கும் நிலமையில் அக்கறைப் பகுதி மக்கள் இருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்கள்.

அந்தவகையில் போராட்டத்தின் போதஇ சுற்றுலாதுறையின் பெயரை நீக்கி சிறுவர் பூங்காவாக பெயர் மாற்றம் செய் எமது பெண்களின் கலாசாரத்தினையும் தன்மானத்தினையும் பாதுகாப்போம்.

சுற்றுலாத்துறை என்ற பெயரில் மீனவத் தொழிலாளர்களின் வயிற்றில் அடிக்காதே போன்ற வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட சுலோக அட்டைகளை கைகளில் தாங்கியவாறும் கோசங்களை எழுப்பியவாறும் தமது போராட்டத்தினை முன்னெடுத்தார்கள்.

சட்டவிரோதமாக கட்டப்படும் சுற்றுலா மையத்தினை உடனடியாக நிறுத்தி சிறுவர் பூங்காவாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அதற்கு உடனடியாக வடமாகாண முதலமைச்சர் சீ.வி.விக்னேஸ்வரன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b