முஸ்லிம் பெண் மீது பொலிஸ் பாலியல் வல்லுறவு!-இலங்கையில் சம்பவம்

“மிரிஹன”வில் உள்ள  ரோகிங்யா அகதிகள் முகாமில் உள்ள 21 வயதான முஸ்லிம் பெண் ஒருவர் பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர் ஒருவரால் பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாக்கப் பட்டதாக தகவல் கிடைத்ததாக இலங்கைக் குடிவரவுத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சகோதரர் கொடுத்த முறைப்பாட்டின் பேரில் கொஹுவல பொலிசும், குற்றவியல்  பொலிஸ், மற்றும் குடிவரவு இலாகவும் இணைந்த விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட பெண் சில நாட்களுக்கு முன் இன்புளுவென்சா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு களுபோவில போதனா வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கொஹுவல பொலிசில் பெண்ணின் சகோதரர் தாக்கல் செய்த முறைப்பாட்டில்  தனது சகோதரியை மீண்டும் முகாமில் சேர்ப்பதாக இரவு  ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அழைத்துச் சென்ற பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர் மீண்டும் மறுநாள் காலை தனது சகோதரியை ஆஸ்பத்திரியிலேயே இறக்கி விட்டதாகவும் அன்றிரவு தனது சகோதரி ஆஸ்பத்திரி படுக்கையில் காணப்படவில்லை என்று  கூறியிருக்கிறார்.

கொஹுவல பொலிஸ் நிலையத்தில் செய்த முறைப்பாட்டிபடி நடந்து கொண்டிருக்கும் விசாரணையில் பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாக்கப்பட்ட பெண் தன்னை பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாக்கிய பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தரைப் பற்றிக் கொடுத்த விபரங்களின்படி சந்தேக நபரான பொலிஸ் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லையென  பொலிஸ்  உயரதிகாரி “றுவான் குணசேகர” தெரிவித்துள்ளார்.

சந்தேக நபரான  ஒரு பொலிஸ் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். ஆனால் முறைப்பாடு ஆதரங்களுடன் உறுதி செய்யப்பட்ட பின் அந்தப் பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர் கைது செய்யப்பட்டு வேலை நீக்கமும்  செய்யப்படுவார். என பொலிஸ் அதிகாரி குணசேகர மேலும் தெரிவித்தார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஆஸ்பத்திரியில் தனியறையில் வைத்துப் பராமரிக்கப்படுகிறார்.  மனித உரிமைகளுக்கான சட்டத்தரணி உட்பட யாரும் அந்தப் பெண்ணுடன் பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை.

குற்றச்சாட்டின்படி பெண்ணின் சகோதரியின் கணவர்  இன்புளுவென்சா நோய்க்கு வைத்தியம் செய்தபின் முககமிற்கு  அழைத்து வருவதற்காக இரவு  பெண் பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தரிடம் அனுமதி கேட்டபோது  மறுநாள் காலைவரை அந்தப் பெண்ணை ஆஸ்பத்திரியில் வைத்திருக்க   கடமையில் இருந்த பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர் சொன்னதாக கூறியிருக்கிறார்.

இந்த உரையாடலைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த . இன்னொரு பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர்  விரைவாக ஆஸ்பத்திரிக்குச் சென்று பெண்ணிடம் உன்னை முகாமிற்குக் கூட்டிச் சென்று விடுவதாகக் கூறியிருக்கிறார். அந்தப்  பெண்ணை பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாக்கி மறுநாள் மீண்டும் ஆஸ்பத்திரியிலேயே இறக்கிவிட்டவர்தான் சந்தேக நபராகக் கருதப்படுகிறார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b