புதிய பாதை புளொட் சுழிபுரம் சுந்தரம் அவர்களின் நினைவு – சித்தார்த்தன்

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகத்தின் (புளொட்) ஸ்தாபகர்களுள் ஒருவரும், தளபதியும், புதியபாதை ஆசிரியருமான தோழர். ச. சிவசண்முகமூர்த்தி (சுந்தரம்) யாழ் சுழிபுரத்தை பிறப்பிடமாய் கொண்ட அவர்; வீரமகனாய் மரணித்து 37வது (02.01.2018) ஆண்டு நினைவு நாள் இன்றாகும்.

புதிய பாதை அமைத்த தோழனை நினைவுகூர்ந்து அஞ்சலி செலுத்துகின்றோம். சிறந்த தலைமைப் பண்பும், துணிச்சலும், போராட்டத் தெளிவும் மிக்க பொதுவுடைமைவாதியான தோழர் சுந்தரம் அவர்கள் 02.01.1982 ல் யாழ் சித்திரா அச்சகத்தில் வைத்து புலிகளின் தலைவன் பிரபாகரனின் ஆணையின் பேரில் ஒளிந்திருந்து சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.இதுவே முதல் தோழமைப் படுகொலை.

அன்றைய நிலையில் மக்கள் மனங்களை அணுகியதும் மக்கள் மயப்படுத்தும் அரசியலே, கழகத்தில் பல விவாதங்களுடு வந்ததாலும் அதனை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்திய பெருமை சுந்தரம் அவர்களையே சாரும். நத்தார் வாழ்த்து மடல் மூலம் பொது மக்களை கழகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்ததற்கும் அப்பால் ஒரு ருபாய் விலையில் இந்த மடல் விற்பனையானதன் மூலம் பரவலான மக்கள் மற்றும் பொது ஸ்தாபனங்கள்- வேலைத்தளங்கள் -கல்விக்கூடங்கள் என எல்லோரையும் அணுகக் கூடியதோடு மட்டுமல்லாது கழகத்திற்கான நிதியும் இவ்வாறான வேலைத்திட்டத்தால் கிடைக்கக் கூடியதாக அமைந்தது.

எனவே தொடர்ந்து வந்த சில நாட்களில் தைப்பொங்கல் வர இருந்ததால் உழைப்பிற்கு முக்கியத்துவமான உழவர் திருநாளையும் மையப்படுத்தி சிறப்பான முறையில் ‘தைப்பொங்கல் வாழ்த்து மடல்” மாதிரி தயாரிக்கப்பட்டு அத்துடன் தை மாதத்திற்கான ‘புதியபாதை’ பத்திரிகையின் அச்சிடும் வேலையாக யாழ்நகரில் உள்ள சித்ரா அச்சகத்தில் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த போது இந்த கொலை விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்களால் மேற் கொள்ளப்பட்டது.

அச்சகத்திற்குள் நடந்த இக் கொலையால் தோழர் சுந்தரம் அவர்களை கழகம் இழந்தது மட்டுமல்லாமல் கழகத்தின் ஊடகத்துறை இலங்கை அரசுக்கு அம்பலமானதுடன் அன்றைய காலத்தில் எந்த அச்சகமும் முன்வந்து எமது தமிழீழ விடுதலைப் போராளிகளுக்கு உதவி செய்ய முன்வராத நிலையில இந்த அச்சகம் செய்த உதவியை இலங்கை அரசுக்கு காட்டிக்கொடுத்து எமது போராட்டத்தின் விடுதலைப் பாதைக்கும் தடைக்கல்லை ஏற்படுத்தியது தான் எம்மவர் கண்ட மிச்சம்.

புதியபாதை சொன்ன எங்கள் சுந்தரம்!

மக்களின் மகனாய் புரட்சி வெல்ல உழைத்தவன் சுந்தரம்!

கிறீஸ் அற்ற அவன் சைக்கி்ள் சங்கிலி சொல்லும் அவன் திரிந்த தூரத்தை!

பாட்டாளியும் பவிசாக வேண்டும்.

படித்தவன் எல்லாம் பல்கலை புகவேண்டும்.

இன மத ஜாதி அற்ற

சமநிலை வேண்டிக் களம் புகுந்தான் அவன்!

கன்றைத் துவக்கெடுத்து ஓர் கருங்காலி சுட்டழிக்கும் என்றா நினைத்திருந்தோம் தோழா?

தவறின் வலியுணர்ந்து தட்டிக்கேட்ட உன் வீரம் சொல்லும் நாளைய சரித்திரங்களில் உன் பெயரை!

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழத்தினூடு

புதியபாதை காண உழைத்த உத்தமன் நீ!

நீ கண்ட கனவின் நீட்சியாய் இங்கு நாம் மக்கள் பணிதொடர்வோம்.

“தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூதுகௌவும் இறுதியில் தர்மம் வெல்லும்..”

வீரவணக்கங்கள் தோழா!! என்றும் உன் நினைவுகள் தரும் பலத்துடன் மக்கள் வாழ்விற்காய் உழைப்போம்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b