பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உடனடி நிவாரணத் தொகையை 25 ஆயிரமாக அதிகரிப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்படுமா? – அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்துமபண்டார அவர்களிடம் டக்ளஸ் எம்.பி கோரிக்கை!

கிளிநொச்சியில் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடி நிவாரணத் தொகையை ரூபா 25 ஆயிரமாக அதிகரிப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்படுமா என பொது நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர் கௌரவ ரஞ்சித் மத்துமபண்டார  அவர்களிடம் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றில் நடைபெற்ற கேள்வி நேரத்தின் போதே அவர் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் –

கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி கிளிநொச்சியில் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டதற்குரிய காரணி மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் உரிய நேரத்தில் செயற்படாமை தொடர்பாக அப்பிரதேச மக்களினால் பல முறைப்பாடுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பாக, இரணைமடுக் குளத்தின் நீர் முகாமைத்துவம் முறையாக முகாமைத்துவம் செய்யப்படாமல் அப்பிரதேச சில அரசியல்வாதிகளின் அழுத்தங்களுக்கு இணங்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் செயற்பட்டதன் விளைவாகவே பெருமளவிலான நீர் குறுகிய நேரத்தில் அதி வேகத்துடன் வான்பாயச் செய்யவேண்டியிருந்துள்ளது என்று தெரியவருகின்றது.

அத்துடன் ஓர் அனர்த்த சூழல் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் 21 ஆம் திகதி மாலையே தென்பட்டிருந்தும் பொறுப்பான உயரதிகாரிகள் எவரும் அன்றிரவு அங்கு பிரசன்னமாகியிருக்கவில்லை என்றும், மேலும் எந்நேரத்திலும் வான்கதவுகள் திறக்கப்படலாம் என்ற முன்றிவித்தலை வான்பாயக்கூடிய பிரதேசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு அறிவிக்கும்படி சம்பந்தப்பட்ட ஏனைய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் வழங்க தவறியமையும் ஓரு நிர்வாக அசமந்தப்போக்காக கூறப்படுகின்றது.

இந்த நிலையில் இரணைமடு குளத்தின் நீர் முகாமைத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளினால் முறையாக முகாமைத்துவம் செய்யப்படாது குளத்தின் நீர்மட்டம் அதன் உச்ச எல்லையான 36 அடியைத் தாண்டி ஏறத்தாழ 4 அடி சென்ற பின் வான்கதவுகள் அவசர அவசரமாக உச்ச நிலையிலிருந்து 2 அடிக்கு கீழ், அதாவது ஏறத்தாழ 6 அடி ஒரே நேரத்தில் திறக்கப்பட்டதன் விளைவே பெருமளவான நீர் குறுகிய நேரத்தில் அதிக வேகத்துடன் வான் பாய்ந்துள்ளது என்பதை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அறிவாரா?

அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் 21 ஆம் திகதி மாலையே தென்பட்டிருந்தும் இரணைமடுக் குளத்தின் முகாமைத்துவத்திற்கு பொறுப்பான உயரதிகாரிகள் எவரும் 21 ஆம் திகதி மாலையில் இருந்து அனர்த்தம் நடந்து முடியும்வரை அங்கு பிரசன்னமாய் இருக்கவில்லை என்பதை கௌரவ அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்வாரா?

21 ஆம் திகதி மாலையே அனர்த்தம் எற்படக் கூடிய சாத்தியங்கள் இருந்தும் குளத்தின் முகாமைத்துவத்திற்கு பொறுப்பான அதிகாரிகள் பிரதேச செயலாளர், அரச அதிபர், மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அதிகாரிகளுக்கு இரணைமடுக் குளமும் அதற்கு நீர் வழங்கும் ஏனைய குளங்களும் நிரம்பியுள்ள நிலையில் மழை தொடருமாக இருந்தால் வான்கதவுகள் திறக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற தகவலை வழங்கவில்லை என்பதனை கௌரவ அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்வாரா?

கௌரவ அமைச்சர் 28 டிசம்பர் அன்று கிளிநொச்சியில் மாண்புமிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஏற்றுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்களை ஆராய்வதற்கும், வருங்காலங்களில் அதிகாரிகளின் தவறினால் இவ்வாறான அனர்த்தம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் ஏதுவாக இது தொடர்பாக ஒரு விசாரணைக் குழுவை அமைப்பாரா?

அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடி நிவாரணத் தொகையை ரூபா 25 ஆயிரமாக அதிகரிப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்படுமா? மேற்குறித்த எனது கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் எடுக்கப்பட்ட அல்லது எடுக்கப்படக் கூடிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலான விளக்கங்களையும் கௌரவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்துமபண்டார அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்றேன் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b