நோர்வேயில் அமையவிருக்கிறது முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம்!

ஐரோப்பாவில் முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம் ஒன்று கட்டுவதற்கான எண்ணம் தற்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நோர்வேயின் கடற்பாங்கான பிரதேசமாகிய பாலி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு கடற் சூழலில்தான் இது அமைக்கப்படவிருக்கிறது.

Under என அழைக்கப்படும் இந்த உணவகம் imaginative Snohetta எனும் நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படவுள்ளதோடு, 36 அடி அகலமான கண்ணாடி சாளரத்தினையும் கொண்டதாக அமையவிருக்கிறது.

ஐரோப்பாவில் அமையவிருக்கிறது முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம்!

கடல் வாழ்வுக்கான ஆராய்ச்சி மையமாகவும் இது விளங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனை வடிவமைக்க திட்டமிட்டிருக்கும் Snohetta, இதுபற்றிக் குறிப்பிடுகையில், ”இது கடலின் ஒரு பகுதியாக விளங்கும். கடல் படுகையில் 5 மீட்டர்வரை நேரடியாகவே ஓய்வெடுக்கும் அம்சத்தினையும் கொண்டிருக்கிறது.

இங்கு வருபவர்கள் பயப்படத்தேவையில்லை. சுவர்கள் ஒரு அடி தடிமனாக அமைக்கப்படுவதால் உறுதியானதாக இருக்கும் என நம்பிக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஐரோப்பாவில் அமையவிருக்கிறது முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம்!

குறித்த உணவகம் 80 தொடக்கம் 100 வரையான விருந்தினர்களுக்கு உணவு பரிமாறுவதற்கு ஏற்றாற்போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு 13அடி உயரமும் 36 அடி அகலமும் கொண்ட சாளரத்தினூடாக கடல் உயிரினங்களைப் பார்வையிடுவதற்கான வசதியினையும் கொண்டதாக காணப்படும்.

ஒவ்வொன்றாக கீழ் நோக்கிச் செல்லத்தக்க மூன்று மாடிகள் இதனுள் காணப்படும். முதலாவது மாடி, விருந்தினர்களின் மேலாடைகளை களைந்து வைப்பதற்காகவும் இரண்டாவது மாடி மதுபான நிலையமாகவும் விளங்கும்.

ஐரோப்பாவில் அமையவிருக்கிறது முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம்!

அதற்கு அடுத்ததாக கீழே அமைந்துள்ள கட்டம்தான் உணவகமாக காணப்படும். அங்கேதான் பாரிய கண்ணாடிச் சாளரத்தினூடாக கடல்வாழ் உயிரினங்களைப் பார்ப்பதற்கான வசதி காணப்படுகிறது. உணவகத்தில் கடல் உணவுகளுக்குத்தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்.

உணவகத்தின் வெளிப்புறமான சில பகுதிகள் கடல்வாழ் ஆராய்ச்சிகளுக்காக திறந்த நிலையில் காணப்படும். கடல் ஆராய்ச்சிகளுக்காக வருபவர்கள் கடல் மீன்களுக்கு ஒளிச் சமிக்கைகள்மூலம் பயிற்சியளிக்கமுடியுமா என்பதை ஆராய்வார்கள்.

உணவகத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் அடுத்த வருடம் பெப்ரவரியில் ஆரம்பித்து 2019ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதமளவில் நிறைவுறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐரோப்பாவில் அமையவிருக்கிறது முதலாவது கடலுக்கடியிலான உணவகம்!

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b