நீதிகோரும் போராட்டம் 121 நாளாகத் தொடர்கின்றது

காணாமற்போன உறவுகளை மீளக் காண்பது அல்லது, அவர்கள் தொடர்பிலான விபரங்களைக் கண்டறிவது தொடர்பிலான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, காணாமற்போனவர்களது உறவினர்களால் அறவழிப் போராட்டமொன்று கிளிநொச்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு,

இன்றுடன் 121வது நாளாக அது தொடர்கின்ற நிலையில், காணாமற்போனோர் பற்றிய அலுவலகம் சார்ந்த விடயங்கள் குறித்து இங்கு வாதப் பிரதிவாதங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம்.

எமது நாட்டைப் பொறுத்த வரையில், பல்வேறு நிலைகளில் பலர் காணாமற்போயுள்ளனர் என்பது யாவரும் ஏற்றுக் கொள்கின்ற உண்மையாகும். தென் பகுதியிலே,

1971ஆம் ஆண்டு மற்றும் 1988 – 89ஆம் ஆண்டு காலங்களிலும், இந்தக் காலகட்டங்களைத் தவிர்ந்த ஏனைய காலகட்டங்களிலும்,

வடக்கு – கிழக்கு மாகாணங்களில் 1980களிலிருந்து 2009ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டங்களிலும் நபர்கள் காணாமற்போன சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அரசுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பலவிதமான செயற்பாடுகளும், தமிழ் மற்றும் சிங்களத் தரப்புகளில் மேற்கொள்ளப்ட்ட வன்முறைச் செயற்பாடுகளுமே இவ்வாறு நபர்கள் காணாமற்போதலுக்கு காரணமாக முன்வைக்கப்படுகின்றது.

காணாமற்போனோர் பற்றி கண்டறிவதற்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரணதுங்ஹ காலத்தில் ஒரு ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டிருந்த நிலையில்,

அதற்கு சுமார் 33 ஆயிரம் முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருந்தன என்று தெரியவந்தது.

அதன் பின்னர் 2013 – 2015 காலப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆணைக்குழுவுக்கு 5,000 அரச படைகள் உட்பட சுமார் 25 ஆயிரம் முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிய வந்திருந்தது.

அதே நேரம் சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கமானது 1989ஆம் ஆண்டிலிருந்து சுமார் 16 ஆயிரம் முறைப்பாடுகளை காணாமற்போனோர் பற்றி பதிவு செய்துள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.

அதே வேளை, இலங்கையின் பொறுப்புக்கூறல் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளர் நாயகத்தின் நிபுணர் குழுவின் 2011ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையில் காணாமற்போனவர்களது எண்ணிக்கை 40 ஆயிரத்திற்கு மேல் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில்,

2015ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் மனித உரிமைகளுக்கான பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வொன்றின் பிரகாரம்,

அப்போதைய சனத்தொகையுடன் ஒப்பீடு செய்து பார்த்து, காணாமற்போனவர்களது எண்ணிக்கை 90 ஆயிரத்தைத் தாண்டக் கூடுமெனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அத்துடன், தற்போதைய அரசு 2016ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் காணாமற்போனோர் பற்றிய 65 ஆயிரம் முறைப்பாடுகள் அரசாங்க ஆணைக்குழுவுக்குக் கிடைத்துள்ளதாக ஒப்புக் கொண்டதாகவும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன.

(நாடாளுமன்றத்தில் 21ஆம் திகதி காணாமற்போனோர் பற்றிய அலுவலகம் நிறுவுதல் தெர்ர்பான திருத்தச்சட்டமூல விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய போது)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b