செல்வம் அடைக்கலநாதன் – கோடீஸ்வரன் VS ரெலோ மத்தியகுழு

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கு வழங்கியுள்ள ஆதரவு தொடர்பில் நிபந்தனைகள் விதிப்பது அவசியம் என ரெலோ அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

வவுனியாவில் நேற்று மாலை இடம்பெற்ற ரெலோ அமைப்பின் மத்திய குழுக்கூட்டத்திலேயே இவ்விடயம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இக்கூட்டத்தில் சமகால அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதாக ரெலோ அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீகாந்தா குறிப்பிட்டார்.

அத்துடன், ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கு ஆதரவளிக்கும் விடயத்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நிபந்தனைகளை முன்வைக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டதாக அவர் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தார்.

மேலும் எதிர்காலத்தில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக முன்வைக்கவேண்டிய முக்கியமான 5 நிபந்தனைகளை, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஏனைய இரண்டு பங்காளிக் கட்சிகளிடம் முன்வைப்பதற்கு குறித்த கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளதாகவும் ஸ்ரீகாந்தா மேலும் குறிப்பிட்டார்.

இதேவேளை, எதிர்வரும் 4 ஆம் திகதி மாலை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு மாவை சேனாதிராஜா இணக்கம் தெரிவித்திருந்தாகவும் ஸ்ரீகாந்தா ஊடகங்களுக்குத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதே வேளை ரணிலிற்கு ஆதரவாக ஒப்பமிடும் போது எதுவும் கதைக்காமல் சுமந்திரன் – சம்பந்தன் கதைத்ததிற்கு எல்லாம் தலையாட்டி விட்டு வந்த ரெலோ தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் மற்றும் கோடீஸ்வரன் இன்று கட்சி என கதைப்பது வேடிக்கையாக உள்ளதாக கூறும் அவதானிகள் செல்வம் நாட்டில் என்ன நடந்தால் என்ன தனக்கு குழுக்களின் பிரதித் தலைவர் பதவியும் அதற்குரிய சலுகைகளும் கிடைத்தால் போதும் என்ற மனநிலையுடன் இருக்கிறர் எனக் கூறிய முன்னாள் ரெலோவின் முக்கியஸ்தர் கணேஸ் வேலாயுதம் கோடீஸ்வரன் ஒப்பந்தம் செய்வதிலும் அரசிடம் தேங்கியுள்ள நான்கு கோடி ரூபாய் ஒப்பந்தப் பணத்தை பெறுவதிலுமே குறியாக இருக்கின்றனரே தவிர மக்களைப் பற்றி சிறிதளவும் இவர்களிடம் துார நோக்கு சிந்தனை இல்லை என குறிப்பிட்டார்.

இன்றைய சூழலில் செல்வம் அடைக்கலநாதனிற்கு நல்லாட்சி அரசில் சாப்பாடு தங்குமிடம் போக்குவரத்து உடைகள் அனைத்தும் இலவசம் அவர் வகிக்கும் பதவியின் அடிப்படையில் இவர் நினைத்தால் 30க்கு மேற்பட்டவர்களை அவரிற்கு கீழ் உள்ள வேலைக்கு பணியமர்த்த முடியும் அதைக் கூட செய்யாமல் கிறிஸ்தவ மத குரு போன்று வெள்ளை உடையில் வலம் வருவதால் சாதித்தது என்ன அல்லது நான் குறிப்பிடும் குற்றச்சாட்டுக்களை இவரால் மறுக்க முடியுமா என முன்னாள் ரெலோவின் முக்கியஸ்தர் கணேஸ் வேலாயுதம் சவால் விடுத்துள்ளார்.

இவர் பெறும் சலுகைகளை மற்றவர்களிற்கும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுக்காததன் விளைவே இன்று ரெலோவின் இந்த குழப்ப நிலைக்கு காரணம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b