கிளிநொச்சியில் பாடசாலை மாணவிகளுக்கு கருத்தடை ஊசி ???

கிளிநொச்சியில் 10 வயதிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளுக்கு கருத்தடை ஊசி செலுத்தப்படுவதாக வெளியான செய்தி உண்மைக்கு புறம்பானது என வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஞா.குணசீலன் தெரிவித்தார்.

கருப்பை கழுத்து புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக 10 வயதிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளுக்கு எச்.பி.வி தடுப்பு செலுத்தப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

கிளிநொச்சியில் பாடசாலை மாணவிகளுக்கு கருத்தடை ஊசி

யாழ்ப்பாண ஊடக அமையத்தில் நேற்றைய தினம் வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஞா.குணசீலனின் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது.

இதன்போது கருப்பை கழுத்து புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் தற்போது 10 வயதிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளுக்கு தை தாண்டிய பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலைகளில் மருந்து வழங்கப்படுகின்றது.

குறித்த மருந்தானது கருத்தடை ஊசி என மக்கள் மத்தியில் தவறான கருத்துக்கள் பரப்படுகின்றது.

ஆனால் அதில் உண்மையில்லை. கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் தடுப்பு ஊசியே இவ்வாறு வழங்கப்படுவதாக வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஞா.குணசீலன் தெரிவித்தார்.

பெண்களுக்கு வரும் புற்றுநோய்களில் 10 வீதமானவை கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் எனவும் ஏனை  புற்றுநோய்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் அதிக தாக்கம் கொண்டதுடன் மரணத்தை உண்டாக்க கூடியதாகவும் இருக்கின்றது.

இதனால் கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் தடுப்பு நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் மத்திய சுகாதார அமைச்சினால் கம்பஹா, குருநாகல், கிளிநொச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் கருப்பை கழுத்து புற்றுநோயை தடுப்பதற்கான தடுப்பு ஊசி ஏற்பட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

குறிப்பாக 10 வயதிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளுக்கு இந்த தடுப்பு ஊசி ஏற்றப்படுவதாகவும் இதனால் 70 வீதம் கருப்பை கழுத்து புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்தலாம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

30 வயதுக்கும் 55 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோய் அதிகம் அதிகமாக காணப்படுவதாகவும் இலங்கையில் வருடம் ஒன்றுக்கு 850 தொடக்கம் 950 பேருக்கு கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் ஏற்படுவதாகவும் வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்கமையவே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 10 வயதிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளுக்கு கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய்க்கான தடுப்பு ஊசி ஏற்ப்படுவதாகவும் அதனை கருத்தடை ஊசி என தவறாக சிலர் கருதியதால் மக்கள் மத்தியில் அச்ச நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஞா.குணசீலன் தெரிவித்தார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b