வேலை வாய்ப்புச் செய்திகள்

இம்­முறை O/L எழு­திய மாண­வர்­க­ளுக்கு சந்­தர்ப்பம். வெளி­வே­லைகள் செய்ய ஆண் (வெள்­ள­வத்தை அரு­கா­மையில்), விற்­பனை பிர­தி­நி­திகள் பெண்கள் நாடு முழு­வதும் அவ­ரவர் ஊரில் இருந்து செய்­யலாம் 30,000/=  மேல் வரு­மானம்.

071 0736227.


Cargo நிறு­வ­னத்தின் கொழும்பில் உள்ள பொதி­யிடல் பிரி­விற்கு 18/45 வய­திற்கு இடைப்­பட்ட ஆண்/பெண் தேவை. நாள் சம்­பளம் 1350/= ஏற்றி, இறக்கும் பிரி­விற்கு ஆண்கள். Day–1900/=, Night–2300/= நாளாந்த, வாராந்த சம்­பளம் மிக விரைவில் ஆரம்­பிக்­கப்­ப­ட­வுள்ள களஞ்­சி­ய­சா­லைக்கு. மட்­டக்­க­ளப்பு, அம்­பாறை, திரு­கோ­ண­மலை, யாழ்ப்­பாணம், வவு­னியா பகு­தி­களில் இருந்து உத­வி­யா­ளர்கள் தேவை.

077 2627442 / 078 9728054.


நியூ மயூரா செக்­கி­யூ­ரிட்டி சேர்­வி­ஸிக்கு பாது­காப்பு உத்­தி­யோ­கஸ்தர் தேவை.  Accountant தேவை (Girl), Visiting Officer தேவை. தங்­கு­மிடம், உணவு இல­வசம். சேவையில்  அனு­பவம் உள்­ள­வர்­க­ளிற்கு முன்­னு­ரிமை வழங்­கப்­படும். மேல­திக  விப­ரங்­க­ளுக்கு தொலை­பேசி  இலக்­கத்­திற்கு தொடர்பு கொள்­ளவும்.

071 4358545 / 011 2392091 / 077 4540536.


இல. 324 அளுத்­மா­வத்தை வீதி கொழும்பு– 15, Sri Kathiresan Street, Colombo –15.  வெள்­ள­வத்தை மற்றும் யாழ்ப்­பா­ணத்தில் உள்ள SB Travels and Tours Pvt Ltd க்கு அனு­ப­வ­முள்ள (System GDS) தெரிந்­த­வர்கள் மட்டும் தேவை. மற்றும் Accountant உம் தேவை. மாத Starting 15000/= Plus Commission after 1 Year 20,000 Experience only.

தொடர்பு: 077 1083481, 011 2540280.

Email: [email protected]


வேலை தேடும் இளைஞர், யுவ­தி­களா நீங்கள்-?  இதோ Optimo International வழங்கும். அரிய சந்­தர்ப்பம்.  இலங்­கையில் எப்­பா­கத்­திலும் கட­மை­யாற்றும் வாய்ப்பு. தகு­தி­கேற்ப (Manager A.S. Manager, Supervisor, Field Officer) வழங்­கப்­படும். பயிற்சி காலம். 3–6 மாதங்கள். பயிற்­சியின் போது 15,000 – 25,000 வும். பயிற்­சியின் பின்னர் 75, 000/= வரு­மானம். உணவு தங்­கு­மிடம் இல­வசம். நீங்­களும் O/L , A/L தோற்­றி­ய­வ­ராயின் இன்றே அழை­யுங்கள் :–

077 1553308 , 075 5536364 / 011 7044001 / 071 8901047 / 071 4910149.


மன்னார்/ கொழும்பு  தொழிற்­சா­லையில் உட­னடி  வேலை­வாய்ப்பு. மாதம் 40,000/= க்கு மேல். ஆண்/பெண்  அவ­சியம். வயது  17– 40 வரை.  உணவு, தங்­கு­மிடம்   குறைந்த விலையில். இன்றே தொடர்பு கொள்­ளவும்.

075 9050368/076 4524401.


சீன நிறு­வ­ன­மொன்­றுக்கு Helpers தேவை 8.00 am – 5.00 pm.  Pay 1500/= O/T மணித்­தி­யா­லத்­திற்கு 180/= 5.00 pm லிருந்து 10.00 pm வரை O/T உண­வுக்கு  நாளொன்­றுக்கு 500/= கொடுப்­ப­னவு. தங்­மிடம் இல­வசம்

தொடர்பு : 076 6592721.


Retired Teacher, Principals, Bankers, Police Officers, Government Officers, From Private Sections  இல் தொழில்  புரிந்­த­வர்­க­ளுக்கு  Full Time/ Part time தொழில்­வாய்ப்­புகள் (Wellawatte). உங்கள் அனு­ப­வங்­க­ளையும்,  திற­மை­க­ளையும் மீண்டும் வெளிக்­கொண்­டு­வர  ஓர் அரிய  சந்­தர்ப்பம்.

075 8915677.


எமது விஜித்த டிரேடிங் நிறு­வ­னத்­திற்கு விற்­ப­னை­யாளர் மற்றும் பண சேக­ரிப்­பாளர், பட்டா வாக­னத்­துடன் சாரதி தேவை. (மதிய உணவு வழங்­கப்­படும், சம்­பளம் பேசி தீர்­மா­னிக்­கலாம்) வவு­னியா, மன்னார், கிளி­நொச்சி, யாழ்ப்­பாணம் மற்றும் காங்­கே­சன்­துறை கிளை­க­ளிற்கு.

விஜித டிரேடிங், வவு­னியா – 077 8485389, காங்­கே­சன்­துறை – 076 7243457, நாவற்­குழி – 076 3703776, கிளி­நொச்சி – 077 2160756, மன்னார் – 076 7074609.


கப்­பலில் Casino, Dealers 18 – 30 உட்­பட்ட ஆண்/பெண் இரு­பா­லாரும் வரு­மானம் ஒரு லட்­சத்­துக்கு மேல். பயிற்சி அற்­ற­வர்கள் பயிற்­று­விக்­கப்­பட்டு சேர்த்துக் கொள்­ளப்­ப­டுவர். நாடெங்­கிலும் Coordinators தேவைப்­ப­டு­கின்­றனர்.

071 4213233.


 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b