மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் : 226 ஓட்டங்களினால் இலங்கை தோல்வி!!

புதிய பயிற்சியாளர் சந்திக்க ஹத்துருசிங்க தலைமையில் மீண்டெழும் என நம்பிக்கை வெளியிடப்பட்ட இலங்கை அணி மேற்கிந்தியத்தீவுகள் அணியுடனான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் படுதோல்வியைத் தழுவி இலங்கை ரசிகர்களை சோகத்தில் மூழ்கடித்துள்ளது.

ட்ரினிடாட் அன்ட் டுபாக்கோவில் நடைபெற்றுவந்த முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 226 ஓட்டங்களால் இலங்கை அணியைத் தோற்கடித்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஒன்றிற்கு பூச்சியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

கடந்த புதன்கிழமை போர்ட் ஒப் ஸ்பெயின் மைதானத்தில் ஆரம்பமாகிய இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி நாணய சுழற்சியில் வென்று முதல் இன்னிங்சினை 414 ஓட்டங்களுடன் முடித்திருந்தது. பதிலுக்கு தமது முதல் இன்னிங்சில் ஆடிய இலங்கை வீரர்கள் 185 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றனர்.

இதன் பின்னர், தமது இரண்டாவது இன்னிங்சில் மீண்டும் துடுப்பாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியினர் 227 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுக்களை இழந்து காணப்பட்டிருந்த போது தமது ஆட்டத்தினை இடைநிறுத்தி இலங்கை அணிக்கு போட்டியின் வெற்றி இலக்காக 453 ஓட்டங்களினை நிர்ணயம் செய்திருந்தனர்.இந்த கடின வெற்றி இலக்கினை அடைவதற்காக இரண்டாம் இன்னிங்ஸ் துடுப்பாட்டத்தினை தொடங்கிய இலங்கை அணி போட்டியின் நான்காம் நாள் (சனிக்கிழமை) முடிவில் 53.4 ஓவர்கள் நிறைவில் 176 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுக்களை மாத்திரம் இழந்து நல்ல நிலை ஒன்றில் காணப்பட்டிருந்தது. களத்தில் குசல் மெண்டிஸ் 94 ஓட்டங்களுடனும், லஹிரு கமகே ஓட்டங்கள் எதுவுமின்றியும் நின்றிருந்தனர்.

முதல் இன்னிங்சில் தடுமாறிய இலங்கை அணி பெரியதொரு சவாலான இலக்கினை எட்ட நல்லதொரு ஆரம்பத்தினைக் காட்டியிருந்த காரணத்தினாலும், டெஸ்ட் போட்டிகள் வரலாற்றில் இரண்டாம் இன்னிங்சில் எட்டப்பட்ட அதிகூடிய இலக்கு 418 ஓட்டங்கள் என்பதாலும் இப்போட்டியில் திருப்பு முனையான முடிவு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது.

இதன்படி, போட்டியின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி நாளான நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இடம்பெற்ற ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற இன்னும் 277 ஓட்டங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் 7 விக்கெட்டுக்களை மீதமாக வைத்திருந்த இலங்கை அணி தமது இரண்டாம் இன்னிங்ஸ் துடுப்பாட்டத்தினை தொடர்ந்தது.முக்கிய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் அனைவரினையும் பறிகொடுத்து 222 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுக்களையும் இலங்கை அணி இழந்தது.இதன்படி, இலங்கை அணி 83.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுக்களையும் இழந்து 226 ஓட்டங்களினை மாத்திரம் பெற்று போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்தது.

போட்டியின் ஆட்ட நாயகன் விருதை முதல் இன்னிங்சில் சதம் கடந்த விக்கெட் காப்பு துடுப்பாட்ட வீரர் சேன் டோவ்ரிச் பெற்றுக் கொண்டார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b