மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி (5)

நேற்று விரிந்த வரலாற்றில் விடுபட்ட மூத்த தோழர்களின் பெயர்களையும் இணைத்துச் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது.
தோழர் ஜீவன் ,தோழர் எஸ்.ஆர், தோழர் முரளி,தோழர் வாஸ்,தோழர் சரவணன்,தோழர் ரஜனி,தோழர் ஜீவா,தோழர் சிங்கம்,தோழர் பவான், தோழர் மோகனதாஸ், தோழர் ஹரிச்சந்திரா, தோழர் தேவன், தோழர் வினோத், தோழர் ரகு, தோழர் சுகந்தன், தோழர் கருணா இவர்கள் சகிதமாக கொழும்பைத் தலைமையகமாகக் கொண்டு எமது அமைப்பு இயங்கிக் கொண்டிருந்தது.

ஈ.பி.டி.பியின் தளப் பிரதேசத்தில் மருத்துவ முகாமானது இன்றியமையாத ஒரு பங்கினை வகித்துக் கொண்டிருந்தது. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்களை வைத்துக்கொண்டு, அதிஉச்ச சேவையினை வழங்க வேண்டிய காலமாக அது இருந்தது

.

தோழர்கள் நோய்வாய்ப்படினும், தாக்குதல்களில் காயப்படினும் அந்த குறிப்பிட்ட வளங்களுள் நோயாளிகளைத் தூக்கிச் செல்லும் படுக்கை ஒன்று மாத்திரமே இருந்த காலமது.

அவற்றை வைத்துக் கொண்டு, தோழர்களுக்கு அளப்பரியதொரு சேவையினை தோழர் கெனடி அவர்கள் ஆற்றிக்கொண்டிருந்தார். எமது பிரதான முகாம் பரந்து விரிந்த விசாலமான பிரதேசமாக இருந்த பொழுதிலும், ஆரம்ப காலங்களில் செயலாளர் நாயகம் அவர்கள் தனது மெய்ப்பாதுகாவலர்களுடன் மருத்துவ முகாமில் தோழர் கெனடி அவர்களுடனே தங்கிக் கொள்வது வழமையாகவிருந்தது.

இவ்வாறு தளப் பிரதேசம் இயங்கிக் கொண்டிருக்க, அவற்றை தலைமையேற்று கீழ்வரும் தோழர்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்.

தோழர் டேவிற், தோழர் மொஸ்கோ, தோழர் விஜி, தோழர் பொபி, தோழர் நிக்சன், தோழர் முரளி, தோழர் அசோக், தோழர் ரஞ்சித், தோழர் அகிலன், தோழர் சந்திரன், தோழர் ரஹ்மான், தோழர் பிரேம், தோழர் வினோத், தோழர் வசந்தன் (மாமா) இவர்கள் இராணுவப் படையணிகளுக்கு தலைமைதாங்கி வழிநடத்த, யாழ். மாவட்டத்தின் அரசியல் பிரிவுப் பொறுப்பாளராக தோழர் புரட்சி மணியின் கீழ் தோழர் சந்துரு,தோழர் தில்லை, தோழர் சீலன், தோழர் பாபு, தோழர் மாட்டின் ஆகியோர் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இக்காலப் பகுதியில் செயலாளர் நாயகம் அவர்கள் பலாலி விமானப் படைத் தளத்திற்கு வருகைதந்து, அங்கிருந்து உலங்குவானூர்தி மூலம் காரைநகருக்கோ அல்லது வேலணைக்கோ வந்து செல்வார். அவ்வாறு வந்தவேளையில் அனைத்துத் தோழர்களுக்குமான கூட்டம் நடைபெறுவதுண்டு.

தோழர்கள் தமது குறைகளையும், தாம் சந்தித்த அல்லது அவர்கள் முகங்கொடுத்த பிரச்சினைகளுக்கு விடை தேடவும் செயலாளர் நாயகத்துடன் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்வார்கள்.

நான் முன்னரே குறிப்பிட்டிருந்தேன். எமது அனுமதியின்றி இராணுவத்தினரோ, அவர்களின் அனுமதியின்றி நாங்களோ அவரவர் பிரதேசங்களுக்குள் செல்ல முடியாதென்று. இந்த அனுமதி பெற்றுக் கொள்வதும், கொடுத்துக் கொள்வதும் தொலைத்தொடர்பு கருவியின் ஊடாகவே பரிமாறப்படும். அவ்வாறு பரிமாறப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் கட்டளைபீடத்திலிருந்து செய்தி காவலரண்களுக்குச் சென்றடைவது தாமதமாகும் வேளையில் பல முரண்பாடுகள் வந்ததுண்டு.

அவ்வாறே, தோழர் சின்னவன் அவர்கள் இயக்கிச் சென்ற பாரவூர்தியும் வேலணை இராணுவ காவலரண்களில் கடவையைக் கடக்க முற்பட்ட பொழுது இராணுவச் சிப்பாய்க்கும், தோழர் சின்னவனுக்கும் முரண்பாடு வெடிக்கிறது. இராணுவக் கடவையைத் திறக்க மறுத்த சிப்பாயின் கடவை சின்னண்ணாவால் தகர்க்கப்படுகிறது.

தளத்தை நோக்கி விரைந்த சின்னண்ணா செயலாளர் நாயகத்திடம் நடந்த விபரீதத்தை எடுத்து விளக்குகிறார். விளக்கியவர் இன்னுமொரு முறை நடந்த சம்பவத்தை விபரிக்கிறார். இராணுவச் சிப்பாய் தனது துப்பாக்கியை தன்னை நோக்கி இயங்குநிலைக்குக் கொண்டுவந்து சுடமுற்பட்டார். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்வது என்று செயலாளர் நாயகத்தை நோக்கி ஒரு கேள்வியினைத் தொடுத்தார்.

அங்கு கூடியிருந்த தோழர்கள் செயலாளர் நாயகம் என்ன பதிலை இறுப்பார் என்று யோசித்து முடிப்பதற்குள் கணப்பொழுதேனும் ஆகாத அந்த சொற்ப வேளையில், செயலாளர் நாயகத்திடமிருந்து உறுதியான ஒரு பதில் வந்தது. அந்தப் பதிலை தோழர்களாகிய நாங்கள் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை.

தொடரும்……

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b