மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி (3) –

இந்த வரலாறுகள் விரிய முன்னர் 90களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் ஈ.பி.டி.பியின் இன்றைய விருட்சமான நிலைக்கு வித்தாகிப்போன எமது தோழர்களையும் நினைவில் நிறுத்திச் செல்வதே பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

அந்த வகையில், செயலாளர் நாயகம் அவர்களின் கட்டளையை ஏற்று, தளப்பிரதேசத்தின் நிலைமைகளை ஆராயவென்று அனுப்பப்பட்ட உடன்பிறந்த சகோதரர் தோழர் பிரேம் மற்றும் ஏனைய தோழர்களான ராகவன், இப்ராஹிம், ஸ்ரீதர், ஸ்ரீ ஆகியோர் நயவஞ்சகமாக புலிகளால் கடத்திச் செல்லப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள்.

இந்தக் காலப் பகுதியில் தீவகத்திற்கான எமது போக்குவரத்து என்பது இலகுவாக இருக்கவில்லை. சவால் நிறைந்த இந்தப் பயணங்களில் பல தாக்குதல்களையும், பல உயிரிழப்புக்களையும் சந்தித்தே எங்களது தளப் பிரதேசங்களுக்கு வந்தடைய வேண்டியதொரு காலமாகவே அன்றைய காலம் இருந்தது.

எமது அமைப்பில் உள்வாங்கப்பட்ட தோழர்கள், ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இயக்கத்திலிருந்து தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களுடன் பிரிந்து வந்தவர்கள் கணிசமான ஒரு பகுதியாக இருந்த பொழுதிலும், ஏனையவர்கள் பல இயக்க வரலாற்றைத் தம்மகத்தே கொண்டவர்களாக ஈ.பி.டி.பியுடன் இணைந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

 

செயலாளர் நாயகம் கூறுவார், மணலை மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டு ஒரு கட்டிடத்தைக் கட்ட முடியாது. மாறாக, மணல், சிறுகற்கள், கற்கள், சீமெந்து, தண்ணீர் ஆகிய எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக் கட்டும் போதுதான் ஒரு கட்டிடம் மிகவும் வலிமை பெற்றதாகக் கட்டப்படும். அதுபோன்று தான், எமது அமைப்பில் இணைந்திருப்பவர்கள் பல அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், உங்கள் அனைவரதும் ஒன்று சேர்ந்த உறுதியான செயற்பாடே எமது மக்களின் இலட்சியப் பயணத்தில் வெற்றியை நோக்கி நகர முடியும்.

இவ்வாறு நகர்ந்த காலங்களில் காரைநகர் கடற்படைத் தளம் எப்பொழுதும் ஒரு செய்தியை சொல்லிக்கொண்டிருப்பது போன்றே இருக்கும். செயலாளர் நாயகம் அவர்கள் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் அமைப்பின் இராணுவத் தளபதியாக இருந்த பொழுது அந்தக் கடற்படைத் தளம் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் போராளிகளால் தாக்குதலுக்குள்ளானது.

இத்தாக்குதலிலேயே செயலாளர் நாயகத்தின் சகோதரி தோழர் சோபா முதல் பெண் போராளியாக மண்ணில் வீழ்கிறார். இவ்வாறு நகர்ந்த காலங்களில் அந்தக் கடற்படைத் தளத்தை பூரண மரியாதைகளுடன் செயலாளர் நாயகம் அவர்களின் கால்கள் முத்தமிடுகின்றன.

அந்தக் கடற்படைத் தளத்தின் கட்டளைத் தளபதி கைலாகு கொடுத்து வரவேற்கும் பொழுது, செயலாளர் நாயகத்தை நோக்கி புன்முறுவலுடன் ஒரு கேள்வியையும் தொடுக்கிறார். இந்தக் கடற்படைத்தளம் தங்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத தளமல்லவா? ஞாபகமிருக்கிறதா? என்று கேட்க, தலைவர் அவர்களோ, ஏன் இல்லை என புன்முறுவலுடன் பதிலிறுத்துவிட்டு தனது பயணத்தைத் தொடர்கிறார்.

இந்த வரலாற்றுப் பதிவுகளில் என்று இத்தளம் தாக்குதலுக்குள்ளானதோ, அன்றிலிருந்து இன்றுவரை கடற்படைத்தளத்தைத் தாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கவச வாகனத்தை இன்றும் அவர்களின் வாயிலில் அவர்களின் நினைவுச் சின்னமாக வைத்திருப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.

தொடரும்…

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b