மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி (2)

இவ்சுவடு வழி தொடர்ந்து நடப்பதற்கு முன்னர் ஈ.பி.டி.பி எமது தாயகப் பிரதேசத்தில் எப்பொழுது தனது மக்கள் பணியைத் தொடங்கியது என்பதை விபரித்துச் செல்வது பொருத்தமானது என்று நினைக்கின்றேன்.

இலங்கை – இந்திய ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்னரான காலப் பகுதியில் இந்திய அமைதிகாக்கும் படைகளுடைய செயற்பாடுகள் வடக்குக் கிழக்கு தாயகம் எங்கும் வியாபித்திருந்தது. அந்தக் காலப் பகுதியில் ஈ.பி.டி.பியினர் இந்திய மண்ணிலேயே தங்கியிருந்தனர்கள் அன்றி, இந்திய அமைதி காக்கும் படைகளுடனோ, அந்தக் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாகாண சபையினிலோ எந்தவிதமான பங்கையும் ஆற்றியிருக்கவில்லை.

மாறாக, இந்திய அமைதிகாக்கும் படை எனச் சொல்லப்பட்டவர்கள் எமது மண்ணை விட்டு வெளியேறிய பின்னர் 90ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எமது மூத்த தோழர்கள், தோழர் திலக், தோழர் அசோக், தோழர் ஆனந்தன், தோழர் பாரத் இவர்களே இந்தியாவிலிருந்து திரும்பி, திருகோணமலை மண்ணில் முதற்கட்ட தமது கட்சிப் பணியினை ஆரம்பித்திருந்தார்கள்.

அதேகாலப் பகுதியில் 90ஆம் ஆண்டு மே மாதம் இந்தியாவிலிருந்து திரும்பியிருந்த தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் வருகையின் பின்னர் யாழ். மாவட்டத்தின் தீவகப் பகுதிகளில் ஈ.பி.டி.பியினரின் மக்கள் பணி முனைப்புடன் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

எமது வரலாற்றை நாம் தடம்பதித்துச் செல்லும் போது தீவகமும், தீவக மக்களும் ஈ.பி.டி.பியுடன் ஒன்றரக் கலந்து விடுகின்றார்கள்.

தொடர்ந்த அந்தப் பயணத்தில் எமது தோழர்களின் இழப்புக்கள் என்பது அனைத்துத் தோழர்களையும் பாதித்த விடயமாக இருந்தது. நாம் இராணுவ முகாம்களுக்குள் இருந்து இயங்குவதாக எமது எதிர்த்தரப்பு அரசியல் செய்பவர்கள் கூறி வந்த போதிலும், எந்தக் காலகட்டத்திலும் இராணுவ முகாம்களுக்குள்ளிருந்து செயற்படவில்லை.

அக்காலப் பகுதியில் ஊர்காவற்துறை (கரம்பொன்), நெடுந்தீவு, புங்குடுதீவு, காரைநகர், அனலைதீவு, எழுவைதீவு ஆகிய தீவகப் பகுதிகளில் ஈ.பி.டி.பியினரின் தனித்துவமான முகாம்களும், செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்ட தளப்பிரதேசமாக இருந்தது.

எமது பிரதேசத்திற்குள் படையினர் யாராயினும் வரும்பொழுது, எமது அனுமதி இன்றியோ, நாம் அவர்களது பிரதேசங்களுக்குள் செல்லும் போது அவர்களின் அனுமதி இன்றியோ பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு இறுக்கமான நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது.

அவைகள் பல தடவைகள் மீறப்பட்ட பொழுது பல சுவாரசியமான விடயங்கள் நடந்துள்ளதை பின்வரும் வரலாறு விரியும் போது கண்டிப்பாக விபரிப்பேன்.

இவ்வாறு செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களால் வழிநடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய தோழர்களின் குழாம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் முன்னரங்கு நிலைகளில் பகடைக் காய்களாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை செயலாளர் நாயகம் அனுமதித்திருக்கவில்லை.

கடற்படையினராயினும், விமானப் படையினராயினும், இராணுவத்தினராயினும் எமது போராளிகளை முன்னரங்குகளுக்கு நகர்த்த வேண்டுகோள்கள் பல முறை விடுக்கப்பட்ட பொழுதிலும், அவை அனைத்தும் தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களால் மிகவும் ஆணித்தரமாக நிராகரிக்கப்பட்டன.

அவர் அன்று சொன்ன வார்த்தைகள் இவைகளே,

படையினராகிய உங்களது கடமை போரிட்டு இடங்களையும், மக்களையும் மீட்பது உங்கள் பணி. அவ்வாறு மீட்கப்பட்ட மக்களின் புனருத்தாரண நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பது மாத்திரமே நாம் தற்பொழுது மேற்கொள்ளும் பணியாகவுள்ளது. அந்தப் பணியை மேற்கொள்ளுமிடத்தில் எமது பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் இல்லையெனில், அல்லது எம்மை நோக்கி மேற்கொள்ளப்படும் தாக்குதல்களின் போது எம்மைத் தற்பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவே இந்த ஆயுதங்களை நாங்கள் தரித்துள்ளோம்.

வலிந்து தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளவோ அல்லது புலிகளைத் தேடிச் சென்று அழிக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவோ நாம் தயாரில்லை. மாறாக, எமது தற்பாதுகாப்பிற்காகவும், எம்மை நோக்கி மேற்கொள்ளப்படும் தாக்குதல்களுக்கு முகம் கொடுக்கவுமே நாம் ஆயுதங்களைத் தரித்துள்ளோம் என்பதை படைத்தரப்பினரிடம் மிகவும் உறுதியுடன் மறுத்திருந்தார்.

தொடரும்….

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b