மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி – தோழர் மாட்டின் ஜெயா

சவாலாகவும், மிகப்பெரும் மரணப் பொறியாகவும் இருந்த ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆரம்ப காலங்கள் தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் தலைமையில் மக்கள் பணி செய்யவென களமிறங்கிய தோழர்கள் அன்றைய சூழலில் ஆயுதங்கள் தரித்தவர்களாகவே மக்கள் பணி செய்ய வேண்டியிருந்தது.

அதுவொரு மயான பூமி. திரும்பும் இடமெல்லாம் மண்டையோடுகளும் அழிவின் எச்சங்களும் கண்முன் காணும் காட்சிகளாக இருந்த தேசம்.

படைப்பிரிவுகள் பலதாக இருந்த பொழுதிலும் ஒட்டுமொத்தத் தாரக மந்திரமாக மக்கள் பணி என்ற இலக்கே பொதுவாக இருந்தது.

கடந்தகால போராட்ட வரலாற்றுக் காலங்களின் படிப்பினைகளைப் பாடமாகக் கொண்டு தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களால் மிகமிக இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.

மக்கள் பணி செய்ய தோழர்களாகிய நீங்கள் மக்கள் மத்தியில் செல்லும் பொழுது,

1.மக்களிடமிருந்து எதையும் எடுக்கக் கூடாது.

2.பொருளாகவோ, பணமாகவோ மக்களிடமிருந்து எதனையும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடாது.

3.மக்களைத் துன்புறுத்தக் கூடாது.

4.மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்துகொள்ளக் கூடாது.

5.பெண்களை கௌரவமாக மதிக்க வேண்டும்.

6.காதல் விவகாரங்களில் இறங்கக் கூடாது.

7.முன்னாள் புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்கள் என்று இனங்காணப்பட்டவர்கள் அவர்களின் சுயகௌரவத்துடனும், எந்தவித துன்புறுத்தல்களுக்கும் இலக்காகாமல் சக பிரஜைகளாக மதிக்கப்பட வேண்டும்

என்கின்ற இறுக்கமான கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இவை யாவும் 90இலிருந்து 95 வரை .பி.டி.பியினர் மத்தியில் மிகமிக இறுக்கமாகப் பின்பற்றப்பட்ட கோட்பாடுகளாகும்.

தோழர் தேவா அவர்களின் வழிநடத்தலில் யாழ். மாவட்ட இராணுவத் தளபதியாக இருந்த தோழர் மதன் அவர்கள் இவை யாவற்றையும் நெறிப்படுத்தியிருந்தார்.

மக்கள் பணியில் முழுமூச்சாக ஈடுபட்டிருந்த தோழர்களின் முகாம் வாழ்க்கையானது அன்றைய காலப்பகுதியில் அவ்வளவு இலகுவானதாக இருந்ததில்லை. அவையாவன, உணவு, உடை இன்னும் இதர விடயங்கள் போதுமானதாக இருந்ததில்லை. கைவிடப்பட்ட வீடுகளும் அடர்ந்த பற்றைக் காடுகளும் பெருகியிருந்த நுளம்பும், விஷப் பாம்புகளும், புதைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணிவெடிகளும், தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஷெல் தாக்குதல்களும் துப்பாக்கிப் பிரயோகங்களும் பெரும் சவாலாகவும், வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் முன்னெடுத்துச் செல்வதில் சிலுவை சுமப்பது போன்றதொரு அனுபவத்துடனேயே அன்றைய ஒவ்வொரு பொழுதும் கழிந்தது என்றால் மிகையாகாது.

                                   தொடரும்……

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b